When we use the present simple…

Share with others:

… czyli kiedy używamy czasu teraźniejszego prostego (the present simple)

1. to describe habits and routine activities, that is activities which happen all the time or repeatedly; a frequency adverb is often used: always, usually, often (frequently), sometimes, rarely (seldom), hardly ever, never
– aby opisać czynności zwyczajowe i rutynowe, czyli  czynności mające miejsce cały czas lub systematycznie powtarzające się; w tego typu zdaniach często używamy przysłowków częstotliwości:

always – zawsze
usually – zwykle, zazwyczaj
often (frequently) – często
sometimes – czasami
rarely (seldom) – rzadko
hardly ever – prawie nigdy
never – nigdy

He sells the handmade pots and bowls every day from Monday to Saturday.

On sprzedaje te ręcznej roboty dzbany i  misy codziennie od ponidziałku do piątku.

On Sundays his parents usually take him to the park where there is quite a large playground. There the boy often plays in the sandbox.

W niedziele rodzice zwykle zabierają go to parku, gdzie znajduje się całkiem spory plac zabaw. Tutaj chłopiec często bawi się w piaskownicy.

When the weather is fine, the two neighbours rarely stay in. They usually sit somewhere in the street and play chess.

Kiedy pogoda jest ładna, ci dwaj sąsiedzi rzadko zostają w domu.  Zwykle siadają gdzieś na ulicy i grają w szachy.

 

2. to describe general truths and natural laws
– aby opisać coś, co jest prawdziwe z reguły oraz prawa natury

Bees are very useful insects. They make honey which is used by themselves, people and some animals. Honey contains plenty of nutrients, vitamins and minerals.

Pszczoły są bardzo pożytecznymi owadami. Produkują miód, który jest wykorzystywany przez nie same, ludzi i niektóre zwierzęta. Miód zawiera mnóstwo składników odżywczych, witamin i minerałów.

A full moon occurs every 29,5 (twenty nine and a half) days. Then the Moon is on the opposite site of the Earth from the Sun.

Pełnia księżyca  pojawia się co 29, 5 dnia. Wtedy Księżyc znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce (czyli w tak zwanej opozycji do Słońca).

 

3. to talk about programmes, timetables, travel schedules, services, and the like
– kiedy mówimy o programach (np. telewizyjnym), rozkładach jazdy, harmonogramach, terminarzach, planach podróży,  godzinach dostępności usług czy otwarcia sklepów,  itp.

The ferry leaves for Brodick Friday – Sunday at 10 in the morning.

Prom odpływa do Brodick w dni od piatku do niedzieli o godzinie 10 rano.

The famous Burns’ Cottage Tea Room opens every day at 11 a.m. and closes at 4 p.m.

Słynna herbaciarnia  jest otwierana każdego dnia o 11 przed południem i zamykana o 4 po południu.

 

4. in plot summaries in a film or book
–  w streszczeniach fabuły, np. filmu czy książki

‘Released from prison nearly six years later, Molly reasserts her innocence to reporters, among them an old school friend, Fran Simmons, an investigative reporter and anchor for a true-crime show.’

(cytat pochodzi z książki Marry Higgings Clark pt. ‘We’ll meet again’)
Zwolniona z więzienia po prawie sześciu latach, Molly na nowo przekonuje o swojej niewinności reporterów, miedzy którymi jest jej dawna szkolna przyjaciółka, Fran Simons, dziennikarka śledcza i gospodarz programu o prawdziwych historiach kryminalnych.

5. in sports reports
– w relacjach sportowych

 

And the first rider starts his course…

Pierwszy zawodnik rozpoczyna swój zjazd…

 

Share with others:

You may also like...