Comparative and superlative forms of adjectives …

Share with others:
… czyli stopniowanie przymiotników
Comparatives


If an adjective consists of one or two syllables, the comparative is formed by adding –er and it is followed by the word ‘than’.

Jeśli przymiotnik składa się z jednej lub dwóch sylab, stopień wyższy tego przymiotnika tworzy się poprzez dodanie końcówki -er. Po takiej formie przymiotnika występuje słowo ‘than’.

The cyclist on the right is faster than the others.
Cyklista po prawej jest szybszy niż pozostali.

The red panniers are heavier than the blue ones.
Czerwone sakwy są cięższe od tych niebieskich.

If an adjective ends in –e, the comparative is formed by adding only –r:

Jeśli przymiotnik kończy się na -e, stopień wyższy tego przymiotnika tworzymy przez dodanie literki -r, na przykład:

nice – nicer
simple – simpler
large – larger
If an adjective ends in –y, the letter ‘y’ is replaced by ‘i’ and then we add the ending – er:

Jeśli przymiotnik kończy się na -y, literka ‘y’ jest zastępowana literą ‘i’ a następnie dodaje się końcówkę -er, na przykład:

heavy – heavier
lucky – luckier
easy – easier
In monosyllable adjectives which end in a consonant preceded by a vowel, the final consonant is doubled and the ending –er is added:

W przypadku jednosylabowych przymiotników, które kończą się na spółgłoskę poprzedzoną samogłoską, ostatnia spółgłoska ulega podwojeniu, po czym dodaje się końcówkę -er, na przykład:

big – bigger
fat – fatter
hot – hotter
In order to form comparatives of adjectives that consist of three or more syllables, we use ‘more’ before the adjective.

W przypadku  przymiotników dłuższych, składających sie z trzech lub więcej sylab, aby utworzyć stopnień wyższy używamy ‘more’ przed tym przymiotnikiem.

The candlesticks were more expensive than the decorative plates.
Te świeczniki były droższe od dekoracyjnych talerzy.

We can use the ending –er or ‘more’ with some two-syllable adjectives, for example:

Są przymiotniki, których stopień wyższy tworzymy albo przez dodanie końcówki -er, albo słowa ‘more’, na przykład:

quiet – quieter/ more quiet
narrow – narrower/ more narrow
shallow – shallower/ more shallow
simple – simpler/ more simple
clever – cleverer/ more clever
friendly – friendlier/ more friendly
Superlatives
If an adjective consists of one or two syllables, the superlative of the adjective is formed by adding –est. We usually put the definite article ‘the’ before the adjective.

Jeśli przymiotnik składa się z jednej lub dwóch sylab, stopień najwyższy tworzymy przez dodanie końcówki -est. Zwykle przed stopniem najwyższym przymiotnika wstawiamy przedimek określony ‘the’.

This is one of the oldest churches in Armenia.
To jest jeden z najstarszych kościołów w Armenii.

If an adjective ends in –e, the superlative is formed by adding – st.

Jeśli przymiotnik kończy się na -e, wtedy, aby utworzyć jego stopień najwyższy, dodajemy tylko -st.

nice – the nicest
simple – the simplest
large – the largest
If an adjective ends in –y, the letter ‘y’ is replaced by ‘i’ and then we add the ending – est:

Jeśli przymiotnik kończy się na literkę -y, litera ta zostaje zastąpiona literą ‘i’, następnie zaś dodajemy końcówkę -est, na przykład:

heavy – the heaviest
lucky – the luckiest
easy – the easiest
In monosyllable adjectives which end in a consonant preceded by a vowel, the final consonant is doubled and the ending –est is added:

W przypadku przymiotników jednosylabowych zakończonych na spółgłoskę poprzedzoną samogłoską, ostatnia spółgłoska jest podwajana, a następnie dodaje się końcówkę -est, na przykład:

big – the biggest
fat – the fattest
hot – the hottest
In order to form superlatives of adjectives that consist of three or more syllables, we use ‘the most’ before the adjective.

Aby utworzyć stopień najwyższy przymiotników składających się co najmniej z trzech sylab, przed przymiotnikiem dajemy ‘the most’.

It was the most beautiful cloud I’ve ever seen.
To najpiękniejsza chmura jaką kiedykolwiek widziałam.

However, there are some adjectives whose comparative and superlative forms are irregular:

Jednakże są takie przymiotniki, których stopień wyższy i najwyższy są nieregularne:

good – better – the best
bad – worse – the worst
far – further – the furthest
Share with others:

You may also like...