First conditional – pierwszy okres warunkowy…

Share with others:
… czyli okresy warunkowe w teorii z przykładami, przy czym tym razem teoria dotyczy pierwszego okresu warunkowego…
Look at the example sentence:

Popatrz na przykładowe zdanie:

Ana: If I eat so many chocolates, I’ll put on weight.
Ana: Jeśli będę jeść tak dużo czekoladek, przytyję.
In this sentence, the person who says it thinks that there’s real possibility that she will put on weight. This kind of sentence describes a real situation that may happen in the future.

W tym zdaniu, osoba, która je wypowiada, uważa, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że przytyje (oczywiście jeśli będzie jadła tyle czekoladek, co tutaj jest warunkiem). Taki typ zdania mówi o realnej sytuacji, która może zaistnieć w przyszłości.

First conditional sentences are combined sentences that consist of two clauses:
if- clause which is the subordinate clause and describes the hypothesis
and
result clause which is the main clause and describes the future result
Although both clauses refer to a real situation in the future, we use future simple only in the main clause. In the if-clause we use present simple.

Zdania warunkowe I typu są zdaniami złożonymi i składają się z:
zdania z if, które jest zdaniem podrzędnym i ono opisuje warunek
i
zdania głównego, które jest zdaniem nadrzędnym i które opisuje rezultat spełnienia warunku.

Mimo, że obydwa zdania odnoszą się do sytuacji przyszłej, tylko w zdaniu głównym występuje czas prosty przyszły (future simple).
W zdaniu z if (if-clause) występuje czas teraźniejszy prosty (present simple).

First conditional sentences can start with the if–clause or the result (main) clause. So, we can say:

Zdania w pierwszym okresie warunkowym mogą rozpoczynać się od zdania z if lub zdania głównego. Tak więc możemy powiedzić:

If I eat so many chocolates, I’ll put on weight.
or
I’ll put on weight if I eat so many chocolates.
!!! When the if-clause precedes the result clause, we separate the two clauses with a comma.

!!!Kiedy zdanie z if poprzedza zdanie główne, rozdzielamy te zdania przecinkiem.

If there are too many cars in the queue, we won’t wait. We’ll take another route instead.The nearest bridge is only a few kilometres from here.
Jeśli będzie za dużo samochodów w kolejce, nie będziemy czekać. Wybierzemy inną trasę. Najbliższy most jest tylko kilka kilometrów stąd.

I’ll be really happy if you take a few pictures of me in the ruins. I’m sure these will be fantastic photographs.
Będę naprawdę szczęśliwa jeśli zrobisz mi kilka zdjęć w tych ruinach. Jestem pewna, że to będą fantastyczne fotografie.

Mary will be really glad if you buy such a beautiful amber necklace for her. It will match her brown eyes.
Marry będzie naprawdę zadowolona jeśli kupisz dla niej taki piękny bursztynowy naszyjnik. Będzie pasował do jej brązowych oczu.

I won’t be able to paint it the way I want if the sun hides behind the clouds.
Nie będę mogła namalować tego w sposób w jaki chcę jeśli słońce skryje się za chmurami.

 

Conditionals are usually introduced by if. However, there are some more expressions used in conditional sentences:
unless, providing, provided (that), as long as, on condition (that), in case, supposing, only if, even if

Zdania warunkowe zwykle są wprowadzone słówkiem if. Jednakże należy pamiętać, że istnieją inne słowa i wyrażenia, których możemy również użyć w zdaniach tego typu:

unless, providing, provided (that), as long as, on condition (that), in case, supposing, only if, even if
Provided you take the bike, you’ll catch him.
Pod warunkiem, że weźmiesz rower, złapiesz go.

Unless you stop making so much noise, I’ll take the guitar and hide it. Don’t you understand I’m trying to concentrate on my maths homework?!
O ile nie przestaniesz robić tyle hałasu, wezmę ci tę gitarę i schowam. Nie rozumiesz, że próbuje się skoncentrować na pracy domowej z matmy?

 

In the result (main) clause we can also use the imperative or modal verbs (i.e. may, can, must, …)

W zdaniu głównym możemy również użyć czasownika w trybie rozkazującym oraz czasowniki modalne (np. may, can, must).

Fill the bottle with water too. If you don’t, you may get thirsty soon.
Napełnij też butelkę wodą. Jeśli tego nie zrobisz, możesz wkrótce poczuć pragnienie.

If you open the widow for a few minutes, some fresh air can come into the room. It’s a bit stuffy in here.
Jeśli otworzysz okno na kilka minut, świeże powietrze będzie mogło wpaść do pokoju. Jest tu trochę duszno.

 

Share with others:

You may also like...