Kiedy używamy i jak budujemy zdania w past perfect

Share with others:

I. When we use the past perfect…

I. Kiedy używamy czasu past perfect…

The past perfect is used:

Czasu past perfect (tzw. czasu zaprzeszłego) używamy:

–  to describe a past event which took place before another past event. We use the past perfect for the act that took place first in the past . For the act which took place second, we use the past simple.

– aby opisać wydarzenie przeszłe, które miało miejsce wcześniej przed innym wydarzeniem w przeszłości. Czas past perfect jest wtedy zastosowany dla opisania wydarzenia, które miało miejsce jako pierwsze w przeszłości. Dla przedstawienia wydarzenia, które miało miejsce później w przeszłości, stosujemy czas past simple.

Sara was late as usual. Tom had fallen asleep by the time she came to the park.
Sara spóźniła się jak zwykle. Tom zasnął zanim ona przyszła do parku.

When Peter arrived to take part in the parade, everybody had already gone and the whole event had finished.
Kiedy Piotrek przybył aby wziąć udział w paradzie, wszyscy już zdążyli sobie pójść a cała impreza się już skończyła.


 

– to show that an event had happened by a specific time in the past

– aby podkreślić, że jakieś wydarzenie miało miejsce przed jakimś momentem w przeszłości

They had rebuilt the castle before September 2011.
Odbudowali zamek przed wrześniem 2011 roku.

 

Note that, past perfect is usually used in combined sentences together with past simple.
The common time phrases used in such sentences are:

1. in past simple sentences:

before
when
by the time

2. in past participle sentences:

after
by
already

II. How we form sentences in the past perfect…

II. W jaki sposób budujemy zdania w czasie past perfect…

In the past perfect affirmative sentences we use an auxiliary verb ‘had’ and the past participle of the main verb.

W zdaniach oznajmujących stosujemy czasownik posiłkowy ‘had’ oraz czasownik, który występuje w trzeciej formie, czyli w przypadku czasowników regularnych po prostu dodajemy końcówkę –ed, zaś w przypadku czasowników nieregularnych jest to forma past participle, czyli tzw. imiesłów bierny.

It had started to rain, when they left the church building.
Padał deszcz, kiedy wyszli z budynku kościoła.

In a negative sentence, the auxiliary verb ‘had’ is followed by ‘not’ ( the short form is ‘hadn’t’). The main verb is in its past participle form.

She was afraid to board the ferry. She hadn’t travelled by ferry before.
Wahała się czy wsiąść na prom. Nigdy wcześniej nie podróżowała promem.

W przeczenich, do czasownika posiłkowego ‘had’ dodajemy partykułę przeczącą ‘not’ (w formie skróconej otrzymujemy wtedy ‘hadn’t). Czasownik pozostaje w formie past participle.

To form a question, we use the auxiliary verb ‘had’ before the subject. The main verb stays in its past participle form.

Aby utworzyć pytanie, czasownik posiłkowy ‘had’ umieszczamy przed podmiotem. Właściwy czasownik pozostaje w formie past participle.

Had she visited a mine before?
Czy ona wcześniej zwiedzała kopalnię?

 

 

Share with others:

You may also like...