‘Will’ czy ‘going to’ …

Share with others:

… czyli kiedy należy użyć czasu Future Simple, a kiedy struktury ‘going to’ …

WILL  is used:

1. to make predictions, usually about the remote indefinite future.

kiedy przewidujemy przyszłe zdarzenia, zwykle odległe i niesprecyzowane w czasie.

 

He’s really keen on biology. Perhaps one day he’ll become a scientist.

On bardzo interesuje się biologią. Być może pewnego dnia zostanie naukowcem.

2. for instant decisions that is decisions taken at the moment of speaking

przy podejmowaniu decyzji; chodzi o decyzje podjęte “na gorąco” w trakcie rozmowy

Mum: Where are you?
Son: At Mark’s. I’ll be back before 10.00.

Mum: Gdzie jesteś?
Son: U Marka. Będę z powrotem przed 10-tą.

3. to give a promise or to offer help to someone

aby coś obiecać lub zaoferować

I’ll take care of you both. I promise.

Zaopiekuje się wami obojgiem. Obiecuję.

4. with:

a) perhaps

Perhaps tomorrow it will be as nice as today.

Możliwe że jutro będzie tak samo  ładnie jak dziś.

b) probably

It’s not very far to Killing so they’ll probably go there and stay for the night.

Jest niedaleko  do Killing więc prawdopodobnie pojadą tam i tam zostaną na noc.

c) I think/ I don’t think

I don’t think the spring will come very soon.

Nie sądzę, że wiosna przyjdzie wkrótce.

d) I’m sure

I’m sure he will make progress if he keeps playing every day.

Jestem pewien, że zrobi znaczne postępy jeśli w dalszym ciągu będzie grał codziennie.

e) expect

The bells are out of stock at the moment. We expect  we will get a new delivery within a week.

Nie mamy tych dzwonków na stanie w tej chwili.  Spodziewamy się nowej dostawy w ciągu tygodnia.

 

‘GOING TO’  is used:

1. for future plans and intentions (when the decision about the future is already made)

dla wyrażenia przyszłych planów i intencji (wiadomo jednak, że decyzja odnośnie przyszłości już została podjęta jakiś czas wcześniej)

I’m going to open a similar workshop in Poland.

Zamierzam otworzyć podobny warsztat w Polsce.

 

2. to make predictions (if the predicted event is very near and we know that something is likely to happen in the future because there is something in the present situation which points in that direction)

kiedy przewidujemy przyszłe zdarzenia (zaznaczyć jednak należy, że  jest wielce prawdopodobne, że przyszłe zdarzenie, o którym mowa, na pewno będzie miało miejsce, gdyż wszystko na to wskazuje, tzn obecne okoliczności dają podstawy ku temu, aby tak sądzić)

Look at these dark clouds! It’s going to rain.

Popatrz na te ciemne chmury! Na pewno będzie padać.

The weather is excellent. It’s sunny and windy. He’s going to enjoy the flight.

Pogoda jest wspaniała. Jest słonecznie  i wietrznie. Na pewno będzie miał udany lot.

Może Cię również zainteresuje ten post:

will or be going to – exercises

‘Will’, ‘be going to’ and the first conditional in a video quiz (A1+)

“At a restaurant” mini-dialogues

Countable and uncountable nouns with “a”, “an”, “some”, “any”, “How much?” and “How many” for A1/A2 students.

Share with others:

You may also like...