Kiedy używamy czasu Present Perfect…

Share with others:

Generally, when the present perfect tense is used there is always a connection with the present.
So, we use the present perfect simple:

1. when we describe recent events but we don’t mention when exactly it took place, because the focus is on the action itself and not on when it happened

– kiedy opisujemy wydarzenia, ktore miały miejsce w ostatnim czasie; przy tym nie podajemy kiedy dokładnie zdarzenie miało miejsce, ponieważ uwydatnia się samą czynność i ona jest akcentowana, a nie czas, w którym się wydarzyła

They’ve baked a lot of lavash*. We don’t need to buy any bread for tomorrow.

Upiekli sporo lavaszu*. Nie potrzebujemy kupować chleba na jutro.

*lavash – a soft and thin flatbread popular in the southern part of Caucasus.

2. to refer to an event which took place in the past and is connected with the present, because the result of the event affects the present

– gdy odnosimy się do wydarzenia, które miało miejsce w przeszłości, ale ma ono związek z teraźniejszością, ponieważ efekty tego wydarzenia czy też czynności są widoczne teraz

Peter has had a puncture. He’s in trouble now because he hasn’t got a spare inner tube.

Piotr złapał gumę. Ma kłopot teraz ponieważ nie posiada zapasowej dętki.

3. to describe life experiences

– kiedy opisujemy życiowe doświadczenie

They have travelled around Poland on their bikes.

Oni podróżują po Polsce na rowerach.

It’s the first time he has ridden a motorbike.

To pierwszy raz kiedy przejechał się motocyklem.

Niezła maszyna i niezłe doświadczenie 😉

4. to give new information or announce what has happened

– aby oznajmić co się wydarzyło (jako wprowadzenie nowej informacji)

Anne and Richard have just married.

Anne i Richard właśnie się pobrali.

5. when an action refers to a period of time which continues from the past until now. In such cases certain time expressions are often used:

– kiedy czynność wydarzyła się w przedziale czasowym, który trwa do chwili obecnej; w takich przypadkach używa się często następujących określeń:

a) today, this evening, this year, etc. – dzisiaj, tego wieczoru, w tym roku, itp.

He’s eaten too many unhealthy fast foods today. He is sick now.

On zjadł dzisiaj za dużo “fast foodów”. Teraz źle sie czuje.

b) recently = lately – ostatnio, w ostatnim czasie

Has she painted any new pictures recently?

Czy ona namalowala jakieś nowe obrazy ostatnio?

c) so far = till now = until now =until today  – aż do tej pory, aż do dzisiaj

So far he has given a few concerts in Serbia.

Jak do tej pory dał kilka koncertów w Serbii.

d) ever – kiedykolwiek (stosowane w pytaniach) and never – nigdy

I have never seen such an amazing view before.

Nigdy wcześniej nie widzialam tak wspaniałego widoku.

e) for and since

I haven’t seen the best man since the wedding ceremony. Where’s he?!

Nie widziałam  mojego drużby od śniadania. Gdzież on jest?!

I haven’t seen the best man for a long time. Where’s he?!

Nie widziałam mojego drużby  od dłuższego czasu. Gdzie on jest?!

f) just – właśnie, dopiero co

My mum has just done the laundry.

Mama właśnie zrobiła pranie.

g) already (głównie w zdaniach oznajmujących) and yet (zwykle w przeczeniach i pytaniach)

He’s already learned to count to fifty.

On już się nauczył liczyć do pięćdziesięciu.

He hasn’t learned to identify bigger numbers yet.

Jeszcze nie nauczył się rozpoznawać większych liczb.

h) in the last …few days/ few months, etc. – w ostatnich … kilku dniach, miesiącach, itd.

In the last few weeks they haven’t sold many souvenirs.

W ciągu ostatnich kilku tygodni nie sprzedali wielu pamiatek.

If you need to know how to form sentences in the present perfect tense, look here.

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak budujemy zdania w present perfect, zajrzyj tutaj.

Share with others:

You may also like...