Giving instructions czyli jak udzielić instrukcji

Share with others:

First a few expressions used in order to ask for instructions:
Najpierw kilka wyrażeń stosowanych przy prośbach o instrukcje:

Excuse me. Could you tell me how to operate …? – Przepraszam. Może mi pan/pani powiedzieć jak obsłużyć…?
Do you know how … works? – Czy wie pan/ pani jak … działa?
I wonder how to prepare this …. – Zastanawiam się jak przygotować ten/tę …
What should I do to …? – Co powinienem zrobić aby …
How can I use …? – Jak mogę skorzystać z/ użyć …?

And now some common phrases used when giving instructions:
I teraz parę powszechnie stosowanych wyrażeń przy udzielaniu instrukcji:

First, ….then, … finally – najpierw, … potem, …, na końcu
You … boil …/chop …– Gotujesz…/siekasz ….
Don’t forget to … – Nie zapomnij …

Now three example dialogues:
Teraz trzy przykładowe dialogi:

1. How to make a phone call with a borrowed mobile – jak wykonać rozmowę telefoniczną pożyczoną komórką

A: Thanks for lending me your mobile but I still need your help. Could you tell me how I can call this number?
B: It’s easy. First you unlock the keyboard by pressing the ‘unlock’ button and then the ‘*’ button. After that you dial the city code and the number you want. Finally, press the green button.

A: Dzięki za pożyczenie mi swojej komórki, ale ciągle potrzebuję twojej pomocy. Mógłbyś mi powiedzieć jak mam zadzwonić na ten numer?
B: To proste. Najpierw odblokowujesz klawiaturę przez naciśnięcie klawisza ‘odblokuj’ i potem klawisza ‘*’. Następnie wybierasz numer kierunkowy i numer, z którym chcesz się połączyć. Na końcu naciśnij zielony klawisz.

2. Operating a drink vending machine – obsługa automatu do napojów

A: Excuse me. How does the drink vending machine work?
B: Which drink would you like to get?
A: Kubuś with bananas and apples.
B: OK. Just insert zl 1,80 in coins and then press the first button from the top.

A: Przepraszam. Jak działa ten automat do napojów?
B: Który napój chciałbyś otrzymać?
A: Kubusia z bananami i jabłkami.
B: OK. Po prostu wrzuć 1,80zł w monetach i naciśnij pierwszy od góry przycisk.

3. Withdrawing money from an ATM – pobieranie pieniędzy z bankomatu

A: Do you know how to operate this ATM? I need some money to withdraw.
B: First you put the card into the slot, then you key in your PIN and the amount of money you need to take out.

A: Wie pan/pani jak obsłużyć ten bankomat? Potrzebuje wyciągnąć trochę pieniędzy.
B: Najpierw proszę włożyć kartę do tego otworu, następnie proszę wbić swój PIN i sumę, którą pan/pani chce pobrać.

ATM = automated teller machine – bankomat
to withdraw money (from an account) – wyciagać pieniądzę z konta
PIN = personal identification number

 

Some more examples you will find in How to make a salad and a tasty sandwich

Share with others:

You may also like...