Kiedy używamy czasu past simple

Share with others:

… czyli kiedy używamy czasu przeszłego prostego (the past simple)

1. to describe something that took place at a certain time in the past
– aby opisać coś co miało miejsce w określonym czasie w przeszłości

Yesterday they made a lot of new clay vases.

Wczoraj zrobili mnóstwo nowych wazonów z gliny.

 

These puppies were born only three weeks ago.

Te szczenięta urodziły się zaledwie trzy tygodnie temu.

 

Time expressions which are frequently used with the past simple focus on when an activity happened, for example:

Określenia czasowe, których często używa się w zdaniach w czasie past simple eksponują to, kiedy czynność miała miejsce, na przykład:

yesterday – wczoraj

last week/month/year/ etc… – w zeszłym tygodniu/ miesiącu/ roku/itd…

two days/ a month/ three years/ etc… ago – dwa dni/ miesiąc/ trzy lata/ itd… temu

in October/May/ 1998/ 2005/ etc… –  w październiku/ maju/ 1998 roku/ 2005 roku/ itd…

on 24th July/ Monday/ etc… –  24 lipca/ w poniedziałek/ itd…

 

2. to describe past habits and states
aby opisać przeszłe nawyki, przyzwyczajenia i stany

In summer she always got up early and went there to sell different homemade products. Her daughter usually helped her. (habit)

Latem ona zawsze wstawała wcześnie i jechała tam aby sprzedawać różne produkty domowej roboty. Jej córka zwykle jej pomagała. (nawyk, przyzwyczajenie)

 

He lived in a village for most of his childhood. He was very happy then. (state)

Przez większość swojego dzieciństwa mieszkał we wsi. Był wtedy bardzo szczęśliwy. (stan rzeczy z przeszłości)

 

3. to describe finished events in the past
aby opisać czynności dokonane w przeszłości

She prepared a fantastic fruit salad. Everybody enjoyed it.

Przygotowała fantastyczną sałatkę owocową. Wszystkim smakowała.

 

4. for acts which happened one by one in the past
aby opisać czynności, które nastąpiły kolejno po sobie

The two little girls knocked on the door but nobody answered. After a while they went away.

Te dwie małe dziwczynki zastukały do drzwi, ale nikt nie otworzył. Po chwili odeszły.

 

He picked up quite a lot of wild strawberries and took them home, where his wife used them to make a fruit cake.

Nazbierał całkiem sporo poziomek i zabrał je do domu, gdzie żona wykorzystała je do zrobienia ciasta z owocami.

 

Also look at:
Ćwiczenie interaktywne: past simple czy past continuous
Jak tworzymy zdania w czasie past simple

Share with others:

You may also like...