Użycie ‘didn’t need to’ i ‘needn’t have’

Share with others:
We use ‘didn’t need to + infinitive’ to say that something wasn’t necessary to happen in the past and we may not know if the action happened or not. In such sentences ‘didn’t need to’ works and means the same as ‘didn’t have to’. For example:

Struktury ‘didn’t need to’ łączącej się z czasownikiem w bezokoliczniku używamy gdy chcemy powiedzieć, że jakaś czynność w przeszłości nie była konieczna i z treści czy kontekstu nie zawsze wiadomo czy czynność ta miała miejsce czy też nie. Na przykład:

She didn’t need to do the weeding today as her daughter pulled out all the weeds yesterday.

Nie musiała dzisiaj pielić gdyż wczoraj jej córka usunęła wszystkie chwasty.

to weed = to pull out weeds – pielić/ wyrywać chwasty

We use ‘needn’t have + past participle’ to say that something happened in the past but it was done unnecessarily.  For example:

Sruktury ‘needn’t have’ łączącej się z czasownikiem w jego trzeciej formie, czyli past participle używamy kiedy opisujemy czynność, która miała miejsce w przeszłości, ale była wykonana niepotrzebnie. Na przykład:

She needn’t have climbed the tree because the view was the same as from the ground.

Niepotrzebnie weszła na to drzewo ponieważ widok był taki sam jak z ziemi.

Some more examples:

The travellers needn’t have taken so many things. Now they have to pay for the excess baggage. The excess baggage fee is €20 per kilo.

Ci podróżni niepotrzebnie zabrali tak wiele rzeczy. Teraz muszą zapłacić za nadbagaż. Opłata za nadbagaż wynosi 20 euro za kilogram.

excess baggage = excess luggage – nadbagaż

excess baggage fee – opłata za nadbagaż

The boy didn’t need to prepare breakfast on his own. His nanny made a sandwich for him.

Chłopiec nie musiał robić sobie sam śniadania. Jego opiekunka zrobiła mu kanapkę.

We needn’t have bought so many souvenirs. Now we don’t know where to put all the vases and souvenir plates.

Niepotrzebnie nakupiliśmy tyle pamiątek. Teraz nie wiemy gdzie położyć wszystkie te wazony i pamiatkowe talerze.

The boy wasn’t hungry, so he didn’t need to eat these chocolate ladybirds;)  Instead, he started to play with them.

Chłopiec nie był głodny, więc nie musiał zjadać tych czekoladowych biedronek;)  Zamiast tego zaczął się nimi bawić.

Share with others:

You may also like...