Schiller – I Will Follow You (ft. Henree)

Share with others:
Schiller is the main project of Christopher von Deylen, a German musician, composer and producer. He does not provide any vocals for any of his compositions. Instead, he chooses to collaborate with many singers from within and outside Germany. The band is named after poet and dramatist Friedrich Schiller.

Schiller to główny projekt Christophera von Deylena, niemieckiego muzyka, kompozytora i producenta. Nigdy sam nie śpiewa w swoich kompozycjach. Zamiast tego współpracuje z wieloma piosenkarzami z Niemiec i zagranicy. Nazwa zespołu pochodzi od poety i dramaturga  Friedricha Schillera.

The text comes from http://en.wikipedia.org/wiki/Schiller_(band), where you can find more info.

Tekst w wersji angielskiej pochodzi ze strony http://en.wikipedia.org/wiki/Schiller_(band), gdzie można znaleźć więcej informacji.

‘I Will Follow You’ (with Hen Ree) is one of the latest singiels – it was released in June 2010. Nowadays it’s No 2 at the list of the most often listened songs at http://www.lista-przebojow.pl/category/r-b.

‘I Will Follow You’ (z Henem Ree) jest jednym z ostatnich singli, został wydany w czerwcu 2010 roku. W chwili obecnej jest to drugi utwór na liście najczęściej słuchanych przebojów na http://www.lista-przebojow.pl/category/r-b.

 

 

The lyrics:

From my window

I see the place where we used to go

Went by there on our way home

From people we used to know

Been awhile since I’ve seen your face

I’ve got pictures and I keep them safe

Ze swojego okna
Widzę to miejsce, gdzie kiedyś chodziliśmy
Minęliśmy je po drodze do domu
Od  ludzi, których kiedyś znaliśmy
Minęła chwila od kiedy ujrzałem twoją twarz
Mam zdjęcia i przechowuję je bezpiecznie

 

In the second and fourth line there is the ‘used to’ structure which we use to describe past habits, that is things that happened in the past repeatedly but do not happen any longer.

W drugiej i czwartej linijce mamy bardzo przydatną strukturę ‘used to’. Używamy jej kiedy mówimy o  rutynowych, zwyczajowych czynności, które miały miejsce w przeszłości, ale które nie odbywają się już teraz.

I see the place where we used to go.

Widzę to miejsce, gdzie kiedyś przychodziliśmy. …. To znaczy, że już teraz tam nie przychodzimy.

I podobnie z następnym przykładem:

From the people we used to know.

Od ludzi których kiedyś znaliśmy. … A więc nie mamy z tymi ludźmi już teraz kontaktu.

 

In affirmative sentences we use the phrase ‘used to’ and a verb in its infinitive. In negations and questions the auxiliary verb ‘did’ appears and the verb ‘use’ is used in the structure like any other regular verb. It means that in negative sentences and questions it doesn’t have the –ed ending.
So, let’s change the affirmative sentence: ‘From the people we used to know.’ into a negative one:
From the people we didn’t use to know.

W zdaniach oznajmujących ‘used to’ łączy się z czasownikiem w bezokoliczniku. W przeczeniach i pytaniach, gdzie pojawia się operator ‘did’, czasownik ‘use’, z omawianej przez nas struktury, zachowuje się jak każdy inny czasownik regularny. To znaczy, że w przeczeniach i pytaniach nie posiada końcówki –ed. Tak więc zamieńmy oznajmujące zdanie ‘From the people we used to know.’ na zdanie przeczące:

From the people we didn’t use to know.

 

And the affirmative sentence: ‘I see the place where we used to go.’ into a question:
Did you use to go to the place I see?

Oraz oznajmujące zdanie: ‘I see the place where we used to go.’ na pytanie:

Did you use to go to the place I see?

 

Let’s go on:

 

I’ll be there for you, soon

I will follow you

Hope you understand

I will follow you

Cause you’re all I have

I will follow you

And you won’t be alone

I will follow you

Until you’re coming home

I’m not gonna give you up

I’ll be there whether you like it or not

I want things to be the way they were

Is it obsession or is it love?

Będę tam dla ciebie, wkrótce
Pójdę za tobą
Mam nadzieję, że rozumiesz
Pójdę za tobą
Ponieważ jesteś wszystkim, co mam
Pójdę za tobą
I nie pozwolę ci być samotną
Aż do czasu, kiedy wrócisz do domu
Nie zamierzam pozwolić ci się poddać
Będę tam, czy ci się to podoba, czy nie
Chcę, żeby wszystko było tak, jak kiedyś
Czy to jest obsesja czy to jest miłość?

 

The fifth line is: Cause you’re all I have. The word cause, often spelled with the apostrophe (‘cause) is a shortened form of ‘because’ and is used in informal everyday English. It often appears in songs too.

Piąty wers to: Cause you’re all I have. Słowo ’cause’, często z apostrofem (‘cause) jest skróconą wersją słowa ‘because’ i jest używana w nieformalnym codziennym angielskim. Często też pojawia się w piosenkach.

And one more phrase I  would like to explain is in sentence ‘I’m not gonna give you up.’ gonna’ is a slang version for ‘going to’, which is used to decribe plans and intentions. So, the sentence ‘I’m not gonna give you up.’ is ‘I’m not going to give you up.’ in its no slang version.

I jeszcze jedno wyrażenie, które chcielibyśmy wyjaśnić. W zdaniu ‘I’m not gonna give you up.’ gonna’ to slangowa wersja ‘going to’, którego używamy dla wyrażenia planów i zamierzeń. Tak więc zdanie ‘I’m not gonna give you up’ wygląda w swojej nieslangowej, “normalnej” wersji następująco: ‘I’m not going to give you up.’

 

And the last part of the lyrics:

These feelings

That are hard to hide

It feels like I’m burning up inside

I’ll be watching you, soon

I will follow you

Hope you understand

I will follow you

Cause you’re all I have

I will follow you

And you won’t be alone

I will follow you

Until you’re coming home

Te uczucia
Które trudno ukryć
Wydaje się, że płonę wewnątrz
Będę cię obserwował, wkrótce
Pójdę za tobą
Mam nadzieję, że rozumiesz
Pójdę za tobą
Ponieważ jesteś wszystkim, co mam
Pójdę za tobą
I nie będziesz sama
Pójdę za tobą
Aż do czasu, kiedy wrócisz do domu

 

 

Share with others:

You may also like...