Popular phrasal verbs with ‘down’ part 2

Share with others:

1. settle down

 

meaning 1 – to start to have a quieter way of life, living in one place; it usually involves getting married and starting a family – ustatkować się; zwykle związane z zamieszkaniem w jednym miejscu na stałe i założeniem rodziny

I remember him as a crazy boy, but a few years ago he settled down and since then he’s been leading a quiet life in his home village.

Pamiętam go jako szalonego chłopca, ale parę lat temu ustatkował się i od tego czasu wiedzie spokojne życie w swojej rodzinnej wsi.

meaning 2 – to become relaxed and more confident in a new situation – uspokoić się i odnaleźć w nowej sytuacji

At the begining she didn’t feel comfortable in her new job but after a month she settled down and now she’s ok.

Na początku ona nie czuła się komfortowo w nowej pracy ale po miesiącu uspokoiła się i teraz jest ok.

 

2. slow down

 

meaning – to start to move slowly; to move more slowly than before – zwolnić (o pojeździe)

Slow down! Can’t you see you’re approaching a roundabout?

Zwolnij! Nie widzisz, że zbliżasz się do ronda?

 

 

 

Share with others:

You may also like...