Birdy and her song ‘Wings’…

Share with others:
… czyli ćwiczenie online i nie tylko z angielska piosenką 🙂

It’s been cloudy, dark and even quite gloomily for a couple of days now. I hope that Birdy’s ‘Wings’ song from her latest album ‘Fire Within’ will help us forget about the weather for a moment.

Listen to the song and fill in the gaps. Use the drop-down list and click the word to enter it in the gap. When you have entered all the answers, click on the “Check” button.

Posłuchaj utworu i uzupełnij luki. Użyj rozwijalnej listy słów. Kliknij dane słówko aby wprowadzić je do luki. Kiedy już wszystkie słówka znajdą się w lukach, kliknij na “Check” aby sprawdzić swoje odpowiedzi.

Sunlight comes creeping in
Illuminates our skin
We watched the day go by
Stories of what we did
It made me think of you
It made me think of you

Światło słoneczne wkrada się
Rozświetla naszą skórę
Patrzyliśmy jak mija dzień
Co skłoniło mnie do pomyślenia o tobie

Under a trillion stars
We danced on top of cars
Took pictures of the state
So far from where we are
They made me think of you
They made me think of you

Pod mnóstwem gwiazd
Tańczyliśmy na dachach samochodów
Na fotografiach chwytając ten stan
Tak daleko od miejsca gdzie jesteśmy
Myślałam o tobie
Myślałam o tobie

[Chorus]
Oh lights go down
In the moment we’re lost and found
I just wanna be by your side
If these wings could fly

Gasną światła
W momencie, w ktorym zagubiliśmy się i odnaleźli
Po prostu chcę być przy tobie
Gdyby tylko te skrzydła potrafiły latać

Oh damn these walls
In the moment we’re ten feet tall
And how you told me after it all
We’d remember tonight
For the rest of our lives

A niech to, te ściany
W chwili kiedy jesteśmy wysocy na 10 stóp
I jak mi powiedziałeś po tym wszystkim
Będziemy pamiętać ten wieczór
Przez resztę swojego życia

I’m in the foreign state
My thoughts they’ve slipped away
My words are leaving me
They caught an airplane
Because I thought of you
Just for the thought of you

Jestem w obcym stanie
Moje mysli wymknęły się
Moje słowa opuszczają mnie
Odlatują
Ponieważ pomyslałam o tobie
Ot tak po prostu

[Chorus]
Oh lights go down
In the moment we’re lost and found
I just wanna be by your side
If these wings could fly

Oh damn these walls
In the moment we’re ten feet tall
And how you told me after it all
We’d remember tonight
For the rest of our lives

If these wings could fly

[Chorus]
Oh lights go down
In the moment we’re lost and found
I just wanna be by your side
If these wings could fly

Oh damn these walls
In the moment we’re ten feet tall
And how you told me after it all
We’d remember tonight
For the rest of our lives

creep in – (past tense – crept in; past participle – crept in) move slowly, quietly or secretly – wkarść się, skradać się
I can see a few mistakes which crept in the text. – Widzę kilka błedów, które wkradły się do tego tekstu.
I feel some doubts are creeping into my mind. – Czuję, że wątpliwości wkradaja się do moich mysli.

make sb do sth – to force somebody to do something – sprawić, by ktoś coś zrobił; skłonić/zmusić kogoś do zrobienia czegoś
My mum made me get up early in the morning. – Mama zmusiła mnie by wstać wcześnie rano.
He made me laugh. – On sprawił, że się zaśmiałam. = On mnie rozśmieszył.

wanna = want to – potoczny skrót od ‘want to’
I just wanna be by your side. – Po prostu chcę być przy tobie.
I wanna be you friend. – Chcę być twoim przyjacielem.

damn – a niech to; o cholera
Damn, he’s really good. – A niech to, on jest naprawde dobry.

slip away – to leave quickly, secretly and/or quietly – wymknąć się, wyślizgnąć się niezauważonym, po cichu
She slipped away while the others were sleeping. – Wymkneła się podczas gdy inni spali.
The lecture was so boring that many students slipped away. – Ten wykład był taki nudny, że wielu studentów wymknęło się.

* w niektórych miejscach zastosowano tzw. wolne tłumaczenie, w którym większą uwagę zwraca się na ogólne przesłanie fragmentu tekstu, niż na znaczenie poszczególnych słów oraz pewną dozę interpretacji własnej

Share with others:

You may also like...