Second conditional – teoria z przykładami…

Share with others:
… czyli okresy warunkowe w teorii z przykładami. Tym razem na tapetę wzięliśmy drugi okres warunkowy…
Look at the example sentences:

Popatrz na przykładowe zdania:

Tim: If I had $ 25,000, I would go on a trip around the world.
Tim: Jeśli miałbym 25.000 dolarów, pojechałbym na wycieczkę dookoła świata.
In this sentence, Tim is talking about a case which is not true in the present because he hasn’t got such amount of money.

W tym zdaniu Tim mówi o sytuacji, która nie ma potwierdzenia w rzeczywistości, ponieważ obecnie Tim nie ma tak dużej sumy pieniędzy, nie może więc pojechać na tę wycieczkę. Tim sobie „gdyba”, czyli głośno myśli o tym „co by było, gdyby”…

Lily: If I were a boy, I would work as a firefighter.
Lily: Gdybym była chłopcem, pracowałabym jako strażak.
Here, Lily refers to an unreal situation in the present which is impossible to happen in the future. Lily is a girl, not a boy. She will be a girl all her life.

Tutaj Lily odnosi się do sytuacji, która jest nieprawdopodobna w teraźniejszości i niemożliwa w przyszłości. Lily jest dziewczyną, a nie chłopcem. Gdyby była chłopcem, zostałaby strażakiem i pracowałaby w tym zawodzie, ale skoro jest dziewczyną, nie jest strażakiem, gdyż według niej jest to zawód dla mężczyzn.

Mia: If I were you, I would give up smoking.
Mia: Gdybym była tobą, rzuciłabym palenie.
In that sentence Mia gives somebody a piece of advice.

W tym zdaniu Mia udziela komuś rady używając przy tym typowego w takich przypadkach zwrotu „If I were you” – „Gdybym była na twoim miejscu/ Gdybym była tobą”

Second conditional sentences are combined sentences that consist of two clauses:
if- clause which is the subordinate clause and describes the hypothesis
and
result clause which is the main clause.

Zdania warunkowe II typu są zdaniami złożonymi i składają się:
ze zdania z ’if’, które jest zdaniem podrzędnym i ono opisuje warunek
i
zdania głównego, które jest zdaniem nadrzędnym i opisującym rezultat spełnienia warunku.

In second conditional sentences, ‘if’ is followed by the verb in the past simple, whereas in the main clause we use ‘would’ + bare infinitive.

W zdaniach warunkowych II typu, po ‘if’ czasownik przybiera formę czasu past simple, podczas gdy w zdaniu nadrzędnym używamy ‘would’ i bezokolicznika.

Tom: If Mark exercised more, he would be healthier.
Tom: Gdyby Marek więcej ćwiczył, byłby zdrowszy.
In second conditional sentences, after ‘if’ we normally use ‘were’ instead of ‘was’ for all persons in formal English.

W zdaniach warunkowych II typu, po ‘if’ używamy formy ‘were’ dla wszystkich osób. Dotyczy to głównie języka formalnego. Można jednak używać tez formy ‘was’ dla 1 i 3 osoby liczby pojedynczej.

Ana: If I were/was you, I wouldn’t say that.
Ana: Gdybym była na twoim miejscu, nie mówiłabym tego.

More examples:

1. If I had some money, I’d buy an old Volga 😉
1. Gdybym miał trochę pieniędzy, kupiłbym stara Wołgę 😉

2. She would study Armenian if she lived in Yerevan.
2. Uczyłaby się ormiańskiego, gdyby mieszkała w Erywaniu.

3. If he had enough money, he would buy a car.
3. Gdyby miał wystarczajaco duzo pieniądzy, kupiłby samochód.

4. If I were Sherlock Holmes, I’d be a detective.
4. Gdybym był Sherlockiem Holmesem, byłbym detektywem.

5. If I were you, I wouldn’t go on a diet.
5. Gdybym była na twoim miejscu, nie przechodziłabym na dietę.

Share with others:

You may also like...