Talking about likes and dislikes…

Share with others:

…czyli za pomocą jakich słów i wyrażeń mówimy o swoich upodobaniach

The most common verbs used when talking about likes and dislikes are ‘like’ and ‘not like’. However, there are some other phrases you can use. They will make your statements more interesting. Saying “I like” and “I don’t like” all the time may sound boring.

“Like’ i ‘not like’ są najpowszechniej  używane kiedy mówimy o tym co lubimy, a czego nie lubimy. Jednakże jest wiele wyrażeń, które mogą być użyte w takich sytuacjach i zapewne wzbogacą one nasze wypowiedzi. W końcu powtarzanie się na okrągło z ‘I like’ i ‘I don’t like’ może nieco nudzić.

The phrase you should use depends on how much you like something. Let’s start with phrases which are used to describe things and activities you like most.

Wyrażenie, które należy użyć zależy od tego jak bardzo daną rzecz lub czynność lubimy. Zacznijmy więc niejako od samej “góry”, czyli od wyrażeń, które używamy do opisywania rzeczy i czynności najbardziej lubianych.

1. love …

I love my camera.

Uwielbiam swój aparat fotograficzny.

I love taking pictures.

Uwielbiam robić zdjęcia.

2. adore …

He adores his wife.

On uwielbia swoją żonę.

3. be (really) into something

He’s really into music, particularly rock.

On uwielbia muzykę, szczególnie rock./ On naprawdę bardzo lubi muzykę, szczególnie rock.

4. be mad about something

She’s mad about old medieval castles.

Ona ma bzika na punkcie starych średniowiecznych zamków.

5. be a (big ) fan of …

The teenage girls are big fans of Real Madrid.

Te nastoletnie dziewczynki są wielkimi fankami Realu Madryt.

6. like …

She likes Christmas.

Ona lubi Boże Narodzenie.

She likes decorating the Christmas tree.

Ona lubi stroić choinkę.

7. be fond of …

The boy is fond of outdoor activities.

Ten chłopiec lubi aktywności na świeżym powietrzu.

He’s fond of flying a kite.

On lubi puszczać latawca.

8. enjoy …

She really enjoyed the time spent in Armenia.

Bardzo jej się podobało w Armenii.

She enjoys travelling by bike.

Ona lubi podróżować na rowerze.

9. not mind …

They didn’t mind taking all the luggage and putting all the things into the large bags.

Oni nie mieli nic przeciwko zabraniu tego całego bagażu i pakowaniu wszystkich tych rzeczy do tych wielkich toreb.

10. not like = dislike …

He doesn’t like pears. He doesn’t like eating pears.
He dislikes pears. He dislikes eating pears.

On nie lubi gruszek. On nie lubi jeść gruszek.

11. can’t stand …

He can’t stand doing his homework.

On nie cierpi pracy domowej.

He can’t stand it when his parents tell him to do his homework.

On nie znosi kiedy jego rodzice każą mu odrabiać pracę domową.

12. hate …

He hates doing his homework.

Nienawidzi odrabiać pracy domowej.

He hates having to do his homework.

On nienawidzi być zmuszanym do odrabiania pracy domowej.

Share with others:

You may also like...