Jak tworzymy zdania w czasie Present Perfect…

Share with others:

..well, it’s easy 😉

In the present perfect tense the main verb is in its past participle form in all types of sentences: affirmative, negative and interrogative. The past participle of the regular verbs is formed by adding the ending – ed to the base form of the verb (start – started, visit – visited, close – closed). For the irregular verbs no rules are followed when forming their past participle forms (write – written, build – built, swim – swum, eat – eaten, come – come).

W czasie present perfect orzeczenie występuje w formie imiesłowu biernego (tzw. past participle) we wszystkich typach zdań: oznajmujących, przeczących i pytających. Aby utworzyć imiesłów bierny czasownika regularnego, wystarczy dodać do niego końcókę -ed (start – started, visit – visited, close – closed). W przypadku czasowników nieregularnych, nie ma żadnych reguł tworzenia…po prostu trzeba tych form nauczyć się na pamięć (write – written, build – built, swim – swum, eat – eaten, come – come) 😉

In affirmative sentences the main verb is preceded by the auxiliary verb have or has. Has is only used for the third person singular (after he, she, it).

W zdaniach oznajmujących orzeczenie jest poprzedzone czasownikiem posiłkowym (operatorem) have lub has. Has występuje tylko w trzeciej osobie liczby pojedynczej (po he, she, it). To oznacza, że we wszystkich pozostałych osobach, stosujemy have.

She has just started washing the dishes.

Ona właśnie zaczęła myć naczynia.

 

I have already visited this mysterious temple three times.

Już trzy razy odwiedziłam tę tajemniczą świątynię.

 

In negative sentences, have or has is followed by not. The short forms are haven’t and hasn’t.

W zdaniach przeczących do operatora have lub has dodajemy not. Krótkie formy to odpowiednio haven’t i hasn’t.

He hasn’t eaten anything since morning. It’s time to buy something to eat.

Nie jadł nic od śniadania. Pora kupić coś do jedzenia.

 

In a question, the auxiliary verb have or has goes before the subject.

W pytaniach operator have lub has występuje przed podmiotem.

Have you ever seen such an amazing view?

Czy kiedykolwiek widziałeś taki wspaniały  widok?

 

Also look here: kiedy używamy czasu present perfect…

 

Share with others:

You may also like...