When we use the past continuous tense …

Share with others:

…czyli kiedy używamy czasu przeszłego ciągłego

1. to describe actions in progress at a certain moment in the past

– aby opisać czynności, które  były w trakcie wykonywania w pewnym momencie w przeszłości

This time three weeks ago Kamyk was cycling through the Durmitor National Park in Montenegro.

O tym czasie trzy tygodnie temu Kamyk jechał rowerem przez Park Narodowy Durmitor w Czarnogórze.

 

2. to depict  two or more actions taking place simultaneously in the past

– aby przedstawić dwie lub więcej czynności mające miejsce równocześnie w przeszłości

Chris was blowing soap-bubbles while his friend, Omar, was drinking beer.

Krzyś puszczał mydlane bańki podczas gdy jego kolega Omar pił piwo.

 

While Tim was playing with a toy car, Nick was dreaming of getting a new computer game.

Podczas gdy Tim bawił się samochodzikiem, Nick marzył aby dostać nową grę komputerową.

 

3. to describe an action in progress which was interrupted by another action in the past; the longer action is in the past continuous and the shorter one is in the past simple

– aby opisać czynność będącą w trakcie wykonywania, która została zakłócona/ przerwana przez inną czynność..obydwie czynności maja miejsce w przeszłości; czynność dłuższa (będąca w trakcie wykonywanie) jest wyrażona poprzez czas past continuous, podczas gdy czynność krótszą (czynność zakłocającą..przerywającą) przedstawia się za pomocą czasu past simple

They were trying to fix the back wheel when the phone rang and they had to stop for a moment.

Oni usiłowali naprawić tylne koło, kiedy zadzwonił telefn i musieli przestać na chwilę.

If you need  to know how to form sentences in the past continuous tense, click here.

Jeśli chcesz sobie przypomnieć budowę zdań w czasie past continuous, kliknij tutaj.

Share with others:

You may also like...