Jak tworzymy zdania w czasie past continuous…

Share with others:

..well, quite easily 😉

In the past continuous, as in all continuous tenses, the main verb has got the –ing ending.

W czasie przeszłym ciągłym (the past continuous tense), tak jak we wszystkich czasach ciągłych (continuous), orzeczenie posiada końcówkę –ing.

In an affirmative sentence the main verb is preceded by the verb ‘be’ in its past form (‘was‘ or ‘were’). ‘Was’ is used for the first and the third person singular, whereas ‘were’ is used with the second person singular and all the persons in plural.

W zdaniach oznajmujących orzeczenie jest poprzedzone czasownikiem ‘be’ w jego formie przeszłej, czyli albo słówkiem ‘was’ albo ‘were’. Forma ‘was’ występuje w zdaniach w pierwszej i trzeciej osobie liczby pojedynczej, natomiast ‘were’ stosuje się dla wszystkich osób liczby mnogiej.

At 5 o’clock last Sunday  she was painting in the old town of Bar in Montenegro.

Ostatniej niedzieli o godzinie piątej malowała w starej części Baru w Czarnogórze.

 

In order to make a negation, we add ‘not’ to ‘was’ or ‘were’ which (basically  in spoken English) results in contracted forms ‘wasn’t’ and ‘weren’t’.

Aby utworzyć przeczenie należy do ‘was’ lub ‘were’ dodać słówko ‘not’ co (szczególnie w mówionych angielskim) przekłada się na skrócone formy ‘wasn’t’ i ‘weren’t.

This time he wasn’t playing for money. He was playing for pleasure.

Tym razem nie grał dla pieniędzy. Grał dla przyjemności.

 

A question is formed by changing the sequence of the words. We need to place ‘was’ or ‘were’ before the subject.

Pytanie powstaje poprzez zmianę kolejności słów. Musimy wstawić ‘was’ lub ‘were’ przed podmiot.

Was she getting on board at 5 p.m. or later?

Czy ona wsiadała na pokład o piątej po południu czy później?
When we need to know more details, we use special question words like ‘what’, ‘when’, ‘who, ‘what time‘, etc… Then such a question word is placed at the beginning of the question. For example:

Kiedy potrzebujemy  dowiedzieć się więcej szczegółów, korzystamy ze specjalnych słówek pytających takich jak ‘what’, ‘when’, ‘who’, ‘who…with’,  ‘what time’, itp… Wtedy dane słówko badź wyrażenie umiejscowione jest na początku zdania, Na przykład:

What time was she getting on board?

O której godzinie wsiadała na pokład?

Who was getting on board at 5 p.m.?

Kto wsiadał na pokład o piatej po południu?

Who was she travelling with?

Z kim ona podróżowała?

Do you know when the past continuous is used? If you need some info, look here 🙂

Wiesz kiedy używa się czasu past continuous? Jeśli potrzebujesz  informacji, zajrzyj tutaj 🙂

To get some practice, look also at the following interactive exercise.

Aby poćwiczyć użycie czasu past continuous i past simple, zajrzyj i wykonaj to ćwiczenie interaktywne.

 

Share with others:

You may also like...