Użycie ‘too’ i ‘enough’

Share with others:
1. ‘Enough’ and ‘too’ with adjectives and adverbs.
‘Enough’ goes after adjectives and adverbs and means sufficient.

W zdaniach, ‘enough’ występuje po przymiotniku i przysłówku i znaczy wystarczająco, np. old enough, tłumacząc dosłownie, znaczy wystarczająco stary, a, tłumacząc logicznie ;-), znaczy w odpowiednim wieku, czyli nie za młody (na coś)

He can’t get married yet. He isn’t old enough.

On jeszcze nie może się ożenić. Nie jest w odpowiednim wieku.

‘Too’ goes before adjectives and adverbs and means more than necessary.

‘Too’ w zdaniach poprzedza przymiotnik lub przysłówek i oznacza więcej niż jest to konieczne, np. too expensive, co oznacza zbyt drogi/za drogi.

We can’t afford to buy this car. It’s too expensive.

Nie stać nas na ten samochód. Jest zbyt drogi.

!!! We can paraphrase sentences with ‘too’, using the structure ‘not (+ adjective) enough’.

!!! Zdania zawierające ‘too’ możemy zamienić na zdania ze strukturą ‘not (+ przymiotnik) enough’, nie zmieniając ich znaczenia.

Na przykład:

a) zdanie: This car is too expensive. (Ten samochód jest za drogi.) może wyglądać następująco: This car is not cheap enough. (Ten samochód nie jest wystarczająco tani.). Jak widzimy, znaczenia tych zdań są identyczne.

b) zdanie: He isn’t old enough. (On nie jest w odpowiednim wieku. Dosłowne znaczenie: On nie jest wystarczająco stary.) zamieniamy na zdanie: He’s too young. (On jest zbyt młody).

2. ‘Enough’ with nouns.
In such cases, ‘enough’ normally precedes nouns.

W takich przypadkach, ‘enough’ poprzedza rzeczownik.

She’s thirsty. Luckily, she’s got enough water.

Jej chce się pić. Na szczęście ma wystarczająco dużo wody.

3. ‘Enough’ alone.
‘Enough’ can also be used alone (without a noun).

‘Enough’ występuje też samodzielnie, bez rzeczownika.

A: I’ll give you some yoghurt if you haven’t got enough.
B: Thanks. This salad would be tasteless without it.

A: Dam ci trochę jogurtu jeśli nie masz wystarczająco dużo.
B: Dzięki. Bez niego sałatka byłaby bez smaku.

4. !!! We say ‘enough/too … for’ (somebody/something).

Uwaga!!! ‘Enough’ i ‘too’ używamy z przyimkiem ‘for’ w znaczeniu dla kogoś, albo na coś/po coś.

Gaja was too tired for a walk.

Gaja była zbyt zmęczona na spacer.

There are enough peppers for the salad.

Jest wystarczająco dużo papryk na sałatkę.

5. !!! But we usually say ‘enough/too … to do something.

Uwaga!!! Jednak zwykle używamy struktury ‘enough/too’ z przymiotnikiem i czasownikiem poprzedzonym słówkiem ‘to’ w znaczeniu aby coś zrobić.

He was too exhausted to keep walking. He had to stop for a while and drink something.

On był zbyt wyczerpany, aby kontynuować wędrówkę. Musiał się zatrzymać i coś wypić.

It’s warm enough to go hill walking and take a rest in a mid-forest glade.

Jest wystarczająco ciepło aby pochodzić po górach i odpocząć na śródleśnej polance.

6. I na koniec połączenie struktury z punktów 5 i 6 🙂 w przykladzie:

There are enough flowers for the bees to produce a lot of honey.

Jest wystarczająco wiele kwiatów dla pszczół, aby wyprodukowały dużo miodu.

Zapraszam również do polubienia i śledzenia mojej strony na facebooku . Kliknij, polub, bądź na bieżąco.

Share with others:

You may also like...