Phrasal verbs with ‘come’ – part 1

Share with others:

1. come across

meaning – to meet or find sb/sth by chance – spotkać kogoś lub znaleźć coś przypadkowo

The boy has opened his box with DVDs and come across a ball.

Chłopiec otworzył pudełko z filmami DVD i natknął się na piłeczkę.

 

2. come out

a) meaning – to bloom (of flowers) – zakwitnąć (o kwiatach)

This year a mass of  poppies came out in the field.

W tym roku spora liczba maków zakwitła na tym polu.

b) meaning – to be published or produced – ukazać się, wychodzić, pojawiać się,  być opublikowanym (zwykle o książce, płycie, albumie, etc.)

I’m mad about Marry Higgings Clark’s books. When is her latest novel coming out?

Mam bzika na punkcie książek Marry Higgings Clark. Kiedy ukaże się jej najnowsza powieść?

 

Share with others:

You may also like...