Jak tworzymy zdania w czasie past simple

Share with others:
The form of sentences in the past simple tense is quite easy to learn.
In an affirmative sentence you must add -ed to the main verb if the verb is regular.

Struktura zdań w czasie przeszłym prostym jest łatwa do opanowania.

W zdaniu oznajmującym należy dodać końcówkę -ed  do orzeczenia, pod warunkiem, że w orzeczeniu jest czasownik regularny.

He climbed the tree because he wanted to see the amazing view.

Wspiął się na to drzewo ponieważ chciał zobaczyć ten niesamowity widok.

Ciekwe czy drzewo wytrzymało… 😉

 

However, there are lots of verbs which are irregular and …the only way is to learn their past simple forms … by heart :), because irregular verbs do not form their past simple in accordance with any rules. For example:

Jednakże, jest całe mnóstwo czasowników nieregularnych i jedynym sposobem na ich opanowanie jest po prostu nauczenie się ich na pamięć :), ponieważ nie ma tu żadnej reguły, według ktorej byłyby tworzone formy przeszłe tych czasowników (i wcale nie jest to takie trudne, nasze mózgi wiele potrafią ;). Każdy przyzwoity podręcznik posiada listę czasowników nieregularnych). Na przykład:

write (forma podstawowa) – wrote (forma past simple)

have (forma podstawowa) – had (forma past simple)

make (forma podstawowa) – made (forma past simple)

!!! The verb ‘be’ is specific, because it’s got two past simple forms: ‘was’ (for the 1st and 3rd person singular) and ‘were’ (for the 2nd person singular and all the persons in plural).

!!! Czasownik ‘be’ jest dość specyficznym czasownikiem, gdyż w czasie past simple posiada dwie formy: was (dla 1 i 3 osoby liczby pojedynczej) i were (dla 2 osoby liczby pojedynczej i całej liczby mnogiej).

 

He was on a bike trip. After a few miles he had a puncture.

On był na wycieczce rowerowej. Po kilku milach złapał gumę.

Ależ musiało wybuchnąć, no, no 😉

 

A negative sentence is formed by using did not (didn’t) and the main verb in its base form.

Zdanie przeczące tworzymy poprzez użycie ‘did not’ (w skrócie ‘didn’t’) oraz czasownika w jego formie podstawowej.

She didn’t buy any fruit at the market, so she didn’t bake a cake.

Ona nie  kupiła żanych owoców na targu, więc nie upiekła ciasta.

Jaka szkoda, te owoce wyglądaja super 😉

 

In order to make a question, you need to use the auxiliary verb did before the subject, followed by the main verb in its base form.

Aby utworzyć pytanie, należy użyć czasownika posiłkowego ‘did’  (zwanego często operatorem) przed podmiotem. Po podmiocie występuje czasownik w swojej formie podstawowej.

Did she open the door?

Czy ona otworzyła drzwi?

i pytania bardziej szczegółowe:

What did she open?

Co ona otworzyła?

Why did she open the door?

Dlaczego otworzyła te drzwi?

fajnie, że pani je otworzyła, warto było wejść do środka 🙂

Remember!!!
Verbs are in their past simple forms only in affirmative sentences. In negations and questions, in which did appears, the main verb is in its base form.

Pamiętaj!!!
Czasowniki przybieraja formę przeszłą tylko w zdaniach oznajmujących. W przeczeniach i pytaniach, w których pojawia operator ‘did’, czasownik występuje w swojej formie podstawowej.

They didn’t visit the museum. correct  🙂

Tey didn’t visited the museum. incorrect 🙁

Did they see the monument? correct 🙂

Did they saw the monument? incorrect 🙁

However, there is an exception!!! In questions with the question word ‘Who’ the main verb is in its past form, for example:

Jednakże jest wyjątek!!! W pytaniach ze słówkiem pytającym ‘Who’ (tzw pytaniach o podmiot), czasownik występuje w formie przeszłej, na przykład:

Who opened the door?

Who baked the cake?

 

Also look at:
Kiedy używamy czasu past simple
Ćwiczenie interaktywne na stosowanie czasu past simple i past continuous

 

Share with others:

You may also like...