The Present Simple Tense, czyli budowa zdań w czasie teraźniejszym prostym

Share with others:
The present simple sentence is formed with a subject (I, you, he, she, Peter, Sue, etc.) and a main verb (work, go, do, etc.). In present simple sentences a frequency adverb is often used: always, usually, often (frequently), sometimes, rarely (seldom), hardly ever, never.

Zdania w czasie present simple tworzy się poprzez użycie podmiotu (I, you, he, she, Peter, Sue, itd.) oraz orzeczenia (work, go, do, itd.). W zdaniach w czasie present simple często używa się następujących przysłówków częstotliwości:

always – zawsze
usually – zwykle, zazwyczaj
often (frequently) – często
sometimes – czasami
rarely (seldom) – rzadko
hardly ever – prawie nigdy
never – nigdy

Goran and Milovan  play in a band. They always  take part in the famous Guca Trumpet Festival in Serbia.

Goran i Milovan grają w zespole. Zawsze biorą udział w słynnym festiwalu trąbek w Guczy w Serbii.

In affirmative sentences, you must add –s in the third person singular (after he, she, it).

W zdaniach oznajmujących musisz dodać końcówkę –s do czasownika w 3 osobie liczby pojedynczej (a więc po he, she, it).

It often rains (!!!orzeczenie posiada końcówkę -s) in Scotland.

W Szkocji często pada deszcz.

To form a negative sentence, you need to use do not (don’t) or does not (doesn’t) before the main verb.

Aby utworzyć zdanie przeczące, należy użyć operatora ‘do’ ze słównkiem ‘not’ (w skrócie ‘don’t) albo ‘does’ ze słówkiem ‘not’ (w skrócie ‘doesn’t’) przed orzeczeniem.

They don’t play football. They prefer chess.

Oni nie grają w piłkę nożną . Oni wolą  szachy.

Does not (doesn’t) is only used in negative sentences for the third person singular (after he, she, it).
And remember! There is no ending –s in the main verb in negative sentences for the third person singular.

‘Does not’ (‘doesn’t’) stosujemy tylko w zdaniach przeczących dla 3 osoby liczby pojedynczej (po he, she, it).
I pamietaj! Nie ma końcówki –s w orzeczeniu w zdaniach przeczących dla 3 osoby liczby pojedynczej.

Max doesn’t  sleep (!!!czasownik jest w formie podstawowej, a więc nie ma końcówki -s) at night, because he guards the house then. He goes to sleep in the morning.

Max nie sypia w nocy, ponieważ  wtedy strzeże domu. Idzie spać rankiem.

In questions you need to use does for the third person singular or do for the other persons. The auxiliary verb do/ does goes before the subject.
And remember! There is no ending – s in the main verb in interrogative sentences for the third person singular.

W pytaniach należy użyć ‘does’ dla zdań z orzeczeniem w 3 osobie liczby pojedynczej lub ‘do’ dla pozostałych  osób. Czasownik posiłkowy ‘do/does’ występuje przed podmiotem.

Pamiętaj! W pytaniach, tak jak i w przeczeniech, orzeczenie zawsze występuje w formie podstawowej, a więc nie posiada końcówki -s.

What time does the tea room close ? (!!!czasownik jest w formie podstawowej, a więc nie ma końcówki -s)

O której godzinie zamykają tę herbaciarnię?

Share with others:

You may also like...