An idiom with fruit

Share with others:

to play/ to be a gooseberry

meaning – to be a third person with two people who are a couple, have a romantic relationship and want to be alone –  grać rolę/ być przyzwoitką

Jak widzimy niewinny i smaczny skądinąd owoc nabrać może dość szczególnego znaczenia..;-)

 

A: Whould like to go with us to the disco?
B: With both of us? I don’t think it’s a good idea. I don’t want to play a gooseberry…

A: Chciałbyś pójść z nami na dyskotekę?
B: Z wami obojgiem? Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Nie chcę odgrywać roli przyzwoitki…

It was the last time I was on holiday with them.  I felt awkward to spend every minute with them. I don’t want to be their gooseberry any more.

To był ostatni raz kiedy byłam z nimi na wakacjach. Czułam się niezręcznie spędzając każdą chwilę z nimi. Nie chce być więcej ich przyzwoitką.

 

 

Share with others:

You may also like...