The Present Continuous Tense, czyli jak budujemy zdania i kiedy używamy czasu teraźniejszego ciągłego

Share with others:

…czyli kiedy używamy czasu present continuous

1.  to describe an action in progress, an action that is happening now
– gdy opisujemy czynności i  sytuacje, które mają miejsce teraz

The girls are playing with a ball.

Dziewczynki bawią się piłką.

Lucia is texting to her friend.

Lucia pisze sms do swojej koleżanki.

Look out of the window! It’s snowing again!

Spójrz przez okno! Znowu pada śnieg!

 

2. to talk about things happening in a period around now (for example today/ this week/at present)
– kiedy mówimy o czynnościach, które odbywają się przejściowo przez jakiś czas (np. dzisiaj, w tym tygodniu, obecnie)

She’s off work today. She’s looking after her nephew.

Nie ma jej dziś w pracy. Pilnuje swojego siostrzeńca.

Mark has gone to Italy. He’s having a great time.

Mark pojechał do Włoch. Bawi się świetnie.

 

3. to describe changes happening around now
– aby opisać zmiany, które dokonują się obecnie

These days food prices are rising rapidly.

Obecnie ceny żywności rosną bardzo szybko.

The band is becoming more and more polular.

Ta kapela staje sie coraz bardziej popularna.

 

4. to describe somebody’s habits that irritate us; usually with ‘always’
– kiedy opisujemy czyjeś nawyki i przyzwyczajenia, które nas drażnią; zwykle używamy wtedy słówka ‘always’

He’s always sleeping when I want to talk to him ;-).

On zawsze śpi kiedy chcę z nim porozmawiać 😉

She’s really annoying. She’s always texting on her mobile when we talk to each other.

Ona jest naprawdę irytująca. Zawsze pisze smsy kiedy prowadzimy rozmowę.

 

5. for future use to talk about plans and intentions
– dla wyrażenia przyszłych planów i zamiarów

Next Friday I’m flying to Scotland! I’ve been waiting for the trip for so long.

W następny piątek lecę do Szkocji!  Tak długo czekałem na te wycieczkę.

A: Are you busy on Saturday?
B: Not really. In the morning I’m going shopping but I’m free in the afternoon.

A: Jesteś zajęty w sobotę?
B: Niespecjalnie. Rankiem robię zakupy (mam to zaplanowane), ale po południu jestem wolny.

 

Share with others:

You may also like...